In Wealth Management

La ITE, és una inspecció obligatòria que han de passar tots els edificis amb la finalitat d’avaluar que compleix amb tots els requisits de seguretat necessaris.

Segons la web de la Generalitat de Catalunya “La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar el seu estat al moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults”

La I.T.E. en Catalunya

La idea és garantir que el nostre edifici es troba en bon estat mitjançant una inspecció tècnica. Per determinar què edificis han de passar-la i quan, es pren com a referència la seva antiguitat.

A pesar que la ITE no és nova, podem dir que va ser a partir de 2012 quan es va convertir en obligatori per a tots els edificis de més de 45 anys.

Per a això haurem de començar per l’edat de l’edifici. Existeix una taula amb una classificació en funció de l’any de construcció de l’edifici.

Com es veu en la taula, en funció de la data de construcció i del tipus d’edificació, tenim un termini per presentar l’Informe d’inspecció tècnica d’edificis.

Com la duem a terme i a qui ens dirigim?

Per dur a terme la inspecció tècnica d’edificis hem de posar-nos en contacte amb un tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificacions.

És important que, al moment de la visita, tant els propietaris com altres ocupants dels habitatges puguin facilitar l’accés a tots els habitatges i les altres entitats de l’edifici perquè el tècnic pugui efectuar l’anàlisi corresponent.

La inspecció consistirà en un examen de l’edifici. Una inspecció tècnica visual realitzada pel tècnic contractat i sobre els elements als quals s’hagi tingut accés. Aquesta inspecció visual donarà lloc a l’Informe de la inspecció tècnica. En cas que la inspecció visual no fos suficient, el tècnic pot sol·licitar a la propietat de l’immoble un diagnòstic de l’element o elements afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri necessàries.

Deficiències

Una vegada realitzada la inspecció tècnica, si el tècnic detectés alguna situació anòmala amb aparença de infrahabitatge, ha de comunicar-ho a la Agència de l’Habitatge.

Encara així, l’existència d’aquesta situació anòmala no condiciona la certificació d’aptitud de l’edifici mentre no afecti a l’estabilitat o seguretat dels elements comuns de l’edificació.

Segons la gravetat d’aquestes deficiències, l’estat d’un edifici es pot classificar de la següent manera:

  • Molt greus: Representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i que requereixen una intervenció immediata.
  • Greus: Representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.
  • Importants: Les que no representen un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten a la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.
  • Lleus: Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.
  • Sense deficiències

Si el tècnic determinés que les deficiències trobades poden suposar un risc per a les persones, ha de comunicar-ho de forma immediata tant a la propietat com a l’Ajuntament del municipi on es trobi l’edifici.

Prenent com a referència la inspecció tècnica d’edificis, l’Agència de l’habitatge de Catalunya atorgarà un certificat d’aptitud que serà notificat directament a la propietat. Aquest certificat podrà ser apte, o no apte.

El Certificat d’Aptitud

Una vegada emès el Certificat d’aptitud per l’Administració, hem de tenir en compte els diferents períodes de vigència, segons la qualificació de les lesions identificades en l’informe ITE.

  • De 10 anys si l’edifici no presenta deficiències o si aquestes són lleus.
  • De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació.
  • De 3 anys, amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Farà falta una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació.

Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici present deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.

Verificació tècnica

La vigència dels certificats amb caràcter cautelar estaran condicionades a la verificació per part d’un tècnic que certifiqui que aquestes lesions no han augmentat la seva gravetat o que, com hauria de ser, han estat reparades.

Rehabilitació

Una vegada la propietat de l’edifici disposi d’un certificat d’aptitud en què s’indiqui l’existència d’algun tipus de deficiències, la propietat haurà d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases. Aquest programa haurà de comptar amb la supervisió d’un tècnic qualificat. A més, serà obligatori per als propietaris tenir al dia el llibre de l’edifici i disposar d’un manual de caixa on s’inclourà informació detallada sobre cada propietat i al que podran tenir accés cada propietari i inquilí.

Responsabilitats

La responsabilitat de passar la ITE recau sobre la Comunitat de Propietaris, o sobre el propietari únic, amb l’advertiment que l’incompliment de l’obligació de passar-la és una falta greu que pot comportar sancions de 9000€ com a mínim.

 

Juan Carlos Díez
Administrador de Finques Departament de Wealth Management

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.