In Private Law

L’herència sense testament es refereix a quan una persona mor sense deixar testament en el qual institueixi un o diversos hereus.

En el cas de Catalunya, l’ordre per succeir ho marca l’article 442-1 i 442-2 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya de Successions, el qual estableix el següent:

  1. Si el mort tenia fills o filles, seran ells els hereus.
    • Si aquests no poden ser hereus perquè han mort o perquè un jutge els ha declarat indignes, llavors els seus descendents seran els hereus (néts, besnéts, etc.) del mort. En aquest últim cas, l’herència es divideix per estirps i a parts iguals entre els descendents de cada estirp, tenint en compte que quedarà fora de perill el dret de la vídua o vidu a l’usdefruit universal de l’herència.
  2. Si el mort mor sense fills ni uns altres descendents, serà hereu el cònjuge vidu o la parella de fet viva.
    • En aquest cas, els pares del mort conserven el dret a legítima. Però, si al moment de la defunció estava separat del difunt judicialment o de fet o, si estava pendent una demanda de nul·litat de matrimoni, de divorci o de separació, no tindrà dret a ser hereu, tret que els cònjuges s’haguessin reconciliat.
  3. Si el mort mor sense fills ni néts o descendents, i sense cònjuge o parella de fet, seran hereus els seus pares a parts iguals.
  4. Si el mort mor sense fills, néts, o descendents, sense cònjuge o sense parella de fet, i sense pares, seran hereus els avis i besavis.
  5. Si el mort mor sense fills, sense néts, sense esposa o parella de fet, sense pares o avis, els hereus seran els germans, nebots, oncles o primers germans: els parents col·laterals.
  6. I, finalment i, mancant parents dins del quart grau, és a dir, si no hi ha cap parent dels nomenats anteriorment, heretarà la Generalitat de Catalunya.

Quin és el procediment de la declaració d’hereus en una herència sense testament?

En primer lloc, es procedirà al requeriment inicial davant del Notari amb forma d’acta notarial signada pels interessats i pel mateix Notari. És important saber que l’interessat en l’herència podrà triar el Notari de qualsevol dels següents llocs: el de l’últim lloc de domicili del mort, lloc on hagués mort o el del lloc on es trobés la majoria del patrimoni del mort.

Així mateix, s’hauran d’aportar tots els documents acreditatius que fonamentin que la persona interessada reuneix els requisits per heretar: (certificat de defunció, certificat de matrimoni, certificat de naixement, certificat d’empadronament, certificat que acrediti la inexistència de testament i documents que identifiquen a la persona interessada).

És important saber que l’interessat en l’herència podrà triar el Notari de qualsevol dels següents llocs: el de l’últim lloc de domicili del mort, lloc on hagués mort o el del lloc on es trobés la majoria del patrimoni del mort

En segon lloc, hauran de comparèixer dos testimonis que NO tinguin un interès directe amb l’herència, per acreditar i donar fe de la relació que l’interessat manifesta tenir amb el mort.

I, en últim lloc, es produirà l’audiència als interessats en la qual podran exercir el seu dret d’oposició en el termini d’un mes. Una vegada transcorreguts 20 dies des de la terminació del termini per oposar-se, el Notari decidirà i decretarà si l’interessat té dret a ser instituït hereu.
En conclusió, en aquesta vida es pot dubtar de tot, excepte d’una cosa: ningú pot escapar-se de la mort. Malgrat això, atorgar testament encara no s’ha convertit en una pràctica habitual a Espanya, un dels països amb l’esperança de vida més alta del món. Però, la gent hauria de començar a preocupar-se pel seu avenir.

La raó? Salvaguardar els béns familiars.

Perquè si el titular no decideix en vida com distribuir el seu patrimoni quan mori, el repartiment, com hem vist, es fa segons el que dicta la llei. I pot ser que el criteri que segueix, no coincideixi amb el que haguéssim volgut…fer testament és l’única manera per disposar realment del que es té sense que un “tercer” t’ho llevi.

Qui millor que un mateix sap qui és la persona adequada per heretar els seus estris personals i béns patrimonials? Crec que solament hi ha una resposta: NOSALTRES MATEIXOS.

 

Iciar Vilarrubias
Advocada
Departament de Private Law

Recommended Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.