In Wealth Management

Si es pot recuperar l’habitatge arrendat sempre que la durada del contracte sigui inferior a tres anys

On es recull la possibilitat de recuperar l’habitatge llogat per necessitat de l’arrendador?

L’article 9 de la LAU és el que recull al seu apartat 3º la possibilitat que l’arrendador pugui recuperar l’habitatge lliurat en lloguer abans que finalitzi el contracte d’arrendament.

“No procedirà la pròrroga obligatòria del contracte si, una vegada transcorregut el primer any de durada del mateix, l’arrendador comunica a l’arrendatari que té necessitat de l’habitatge arrendat per destinar-la a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. La referida comunicació haurà de realitzar-se a l’arrendatari almenys amb dos mesos d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi a necessitar i l’arrendatari estarà obligat a lliurar la finca arrendada en aquest termini si as parteixes no arriben a un acord diferent”.

Aquest article permet a l’arrendatari estar en l’habitatge llogat el temps que s’hagi pactat en el contracte d’arrendament. Així, si el contracte és de deu anys llavors l’arrendatari podrà romandre deu anys en l’habitatge.

Però si aquest temps de durada pactat és inferior a tres anys (un any o dos, per exemple) llavors l’arrendatari podrà estar fins al tercer any si així ho desitja. Això és el que la LAU anomena “pròrroga obligatòria”.

“Pròrroga obligatòria” i la reforma de 2013

Consisteix que si el contracte dura menys de tres anys, quan arribi el seu venciment (per exemple en arribar als dotze mesos si es va pactar per un any) llavors l’arrendatari té dret al fet que entri en joc la pròrroga obligatòria, és a dir, en aquest moment el contracte es prorrogarà per un any més. I així fins que el contracte aconsegueixi una durada total de tres anys.

Solament pot haver-hi pròrroga obligatòria en els contractes de menys de tres anys de durada (en els altres, no). En els contractes de tres anys o més no cal al·legar necessitat de l’habitatge per part de l’arrendador, tret que s’hagi pactat així el contracte.

Contractes de menys de tres anys de durada

La reforma de la LAU del 2013 ha portat un motiu, molt utilitzat pels arrendadors. L’arrendatari podrà estar en l’habitatge fins al tercer any, excepte que l’arrendador o determinats familiars seus necessitin l’habitatge per constituir en ella el seu habitatge habitual.

Ara l’arrendador podrà notificar a l’arrendatari al mateix moment que arribi la data de venciment del contracte (o a qualsevol moment posterior) i haurà de concedir en aquest escrit un termini de, almenys, dos mesos perquè aquest procedeixi al desallotjament. Encara que l’article 9 LAU no ho esmenti, es recomana que el preavís sigui fefaent (per burofax).

Persones que poden tenir necessitat de l’habitatge

L’arrendador pot impedir que operi la pròrroga obligatòria el contracte en determinades situacions:

  • L’arrendador necessita l’habitatge per habitar-la ell com a habitatge permanent.
  • L’arrendador necessita l’habitatge perquè la destinin a habitatge permanent els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els casos de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial (arrendador, els seus pares, els seus fills o el seu cònjuge).

Sancions

El segon paràgraf de l’article 9.3 LAU estableix que si han passat tres mesos des de l’extinció del contracte d’arrendament o des del desallotjament i les persones esmentades anteriorment no l’haguessin ocupat en aquest període, llavors l’inquilí podrà optar en el termini de 30 dies a:

  • Exigir un nou contracte d’arrendament per a ell de fins a tres anys de durada si així ho desitja, mantenint-se la resta de condicions del contracte iguals que les del contracte extingit. A més, podrà exigir ser indemnitzat per les despeses que li va ocasionar el desallotjament, si escau, fins al moment de la reocupació.
  • Exigir una indemnització per una quantitat equivalent a una mensualitat per cada any de contracte que faltés per complir fins a completar tres.

 

Juan Carlos Díez
Administrador de Finques
Departament de Wealth Management

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.