In Advisory

Amb l’arribada de la finalització de l’any natural, la majoria de les societats anònimes i de responsabilitat limitada tanquen el seu compte de resultats. D’aquest tancament, a part de ser útil per a l’òrgan d’administració de les societats per fer un balanç comptable-financer de l’evolució de l’exercici, també en deriven una sèrie d’obligacions formals a complir. Una de les més importants és la de la del dipòsit de comptes en el Registre Mercantil

A continuació, detallarem que elements deuen tenir-se en compte per a la seva correcta presentació:

Quins subjectes estan obligats al dipòsit dels comptes anuals?

Les societats obligades, són:

Les societats anònimes, de responsabilitat limitada, comanditaries per accions i de garantia recíproca, fons de pensions i, en general, altres empresaris que en virtut de disposicions vigents vengen obligats a donar publicitat als seus comptes anuals.

La societat dominant d’un grup que present comptes consolidats.

Les societats estrangeres que tinguin obertes sucursals a Espanya.

Les societats col·lectives i comanditaries simples, quan a la data de tancament de l’exercici tots els socis col·lectius siguin societats espanyoles o estrangeres.
Les fundacions dipositaran els comptes anuals en el Registre de Fundacions, havent de formular comptes anuals consolidats quan la fundació es trobi en qualsevol dels supòsits previstos per a la societat dominant.

«Les sancions poden anar des dels 200 € fins als 60.000 € per cada any de retard i la prescripció és als tres anys.»

Conseqüències i sancions de no dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil

En primer lloc, la deterioració de la imatge de l’empresa, per falta de transparència i d’informació disponible per a tercers que tinguin relació amb l’empresa.

En segon lloc, el tancament de la fulla de registre per l’empresa que li impedirà inscriure la majoria dels actes jurídics de la mateixa. És a dir, qualsevol canvi societari que tingui lloc a partir dels 30 dies de la convocatòria teòrica de l’aprovació dels comptes anuals de l’últim exercici no serà inscrit en el mercantil mentre existeixi la falta de dipòsit.

I finalment, les possibles sancions que s’imposin a la societat ja que el primer mes de cada any els Registradors Mercantils han de remetre a la DGRN una relació de les societats que no haguessin complert l’obligació de dipòsit l’any anterior. En el segon mes es traslladarà la llista a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a la incoació de l’expedient sancionador d’acord amb el previst en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les sancions poden anar des dels 200 € fins als 60.000 € per cada any de retard i la prescripció és als tres anys.

Quins requisits i documents s’ha de presentar?

Instància de la presentació.

Fulla de dades generals d’identificació:

Certificat de l’Acta de la Junta que aprova els comptes i la distribució del resultat.

Els Comptes Anuals, que integren el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l’informe mediambiental, el document informatiu d’accions/participacions pròpies i si escau els estats de canvis en el patrimoni net, l’informe d’auditoria, l’informe de gestió i l’estat de fluxos d’efectiu.

Opcions per formalitzar el dipòsit

Actualment, existeixen tres opcions per a la seva presentació:

1. Presentació en paper.

2. Presentació en CD /DVD

3. Presentació telemàtica.

Quins terminis pot manejar la Societat?

Els òrgans d’administració de les societats estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació de resultats. Un cop formulats, tenen un mes per dipositar-les en el Registre Mercantil, el còmput es calcularà de data a data. Si fos festiu, dins del següent dia hàbil. El termini final és el 31 de juliol.

Per a les presentacions telemàtiques que es realitzin fora de l’horari d’oficina es presentaran a les 9.00 hores de l’endemà, excepte les realitzades fins a les 00.00 hores del 30 de juliol, que a l’efecte del fora de termini, es consideraran presentades aquest mateix dia doncs el 31 de juliol ja estan fora de termini els comptes anuals aprovats el 30 de juny.

Quins són els honoraris del Registre Mercantil?

Aquests dependran de la informació final que es present i del tipus de societat. A més, hi ha uns honoraris específics per a les presentacions fora de termini:

 • Sense informe d’auditoria:
  • · IMPORT*: 40,33 euros
 • Amb informe d’auditoria:
  • · IMPORT*: 48,74 euros
 • SOCIETAT D’INTERÈS PÚBLIC:
  • · IMPORT*: 79,16 euros
 • SICAV
  • · IMPORT*: 81,43 euros
 • Presentacions posteriors, corregint defectes, dins dels 5 mesos següents a la 1ª presentació:
  • · IMPORT*: 6,70 euros
 • Presentacions posteriors, corregint defectes, transcorreguts 5 mesos des de la 1ª presentació:
  • · IMPORT*: 12,76 euros

*Tots els imports porten l’IVA i les retencions corresponents.

Novetats pel 2017:

Per al dipòsit dels Comptes Anuals de l’exercici 2017, s’ha introduït una novetat a l’efecte de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals quant a la informació que s’ha de presentar en el Registre Mercantil, la relativa a la identificació del titular real de la societat. Així, juntament amb el dipòsit de comptes anuals de cada societat mercantil, aquelles que tinguin una titularitat real a favor de persones físiques, de forma directa o indirecta, de més del 25 per cent de la seva capital social, o dels drets de vot d’una persona jurídica, hauran de presentar una declaració sobre ella. En els exercicis successius, aquest formulari només haurà de ser emplenat si s’han produït canvis en la titularitat real.

Xavier Puiggròs Ribera
Economista
Departament d’Advisory

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.