In Tax

Seguint l’article publicat en la WMR 13, del passat mes de febrer, en aquest article vam analitzar la tributació de les plusvàlues obtingudes per la transmissió o liquidació de filials estrangeres.

En la nostra última publicació WealthManagement Report número 13, del passat mes de febrer, us parlàvem del tractament fiscal dels dividends obtinguts de societats filials situades a l’estranger. En el present article analitzarem la fiscalitat de les plusvàlues i minusvalideses obtingudes per la transmissió o liquidació d’aquestes societats filials situades a l’estranger.

De la mateixa manera que succeïa en el cas de l’obtenció de dividends, en cas que es compleixin els requisits previstos en l’article 21 de la Llei de l’Impost de societats, el guany obtingut per la venda de les participacions en filials estrangeres o per la liquidació d’aquestes estarà exempta per doble imposició. Recordem que els requisits seran:

  • Ostentar una participació mínima del 5% o, en defecte d’això, una participació valorada en més de 20 milions d’euros.
  • Ser titular de la participació durant, almenys, un any.
  • Que la filial estigui subjecta a un impost de naturalesa anàloga a l’espanyol i a un tipus de gravamen nominal igual o superior al 10%, entenent-se que es compleix aquest requisit quan Espanya mantingui en vigor un conveni per a evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació amb el eEstado en qüestió. En aquest sentit, si en algun dels exercicis de tinença no es compleix el requisit del tipus de gravamen mínim del 10% (per exemple, un dels anys la llei ho va reduir al 5%), tota la part de guany que correspongui a aquest exercici quedarà gravada. A aquest efecte, es presumirà que el guany s’ha generat de forma lineal durant el temps de tinença.

És important destacar que l’exempció s’aplicarà a tot el guany obtingut, tant a la qual correspongui a beneficis obtinguts i no distribuïts durant el temps de tinença de la participació com a la qual correspongui a l’excés sobre aquests beneficis, això és, aquelles reserves generades amb anterior al període de tinença de la participació. No obstant això, en aquells casos en què la filial estrangera pugui ser qualificada com a patrimonial, l’exempció només aconsegueix la part de guany que correspongui a beneficis no distribuïts, per la qual cosa la resta de guany sí que quedaria gravat.

En aquells casos en què la venda o liquidació de la societat participada generi pèrdues, la societat espanyola podrà computar-les en el seu Impost de societats, però aquesta renda negativa s’haurà de minorar en l’import dels dividends que s’haguessin rebut de l’entitat participada que haguessin gaudit d’exempció amb anterioritat.

Ostentar una participació mínima del 5% o, en defecte d’això, una participació valorada en més de 20 milions d’euros

Tributació al país d’origen
Igual que succeïa en el cas de l’obtenció de dividends, l’Estat de residència de la societat filial pot sotmetre a tributació la transmissió o liquidació d’aquesta. Així, tant en aquells Estats de la Unió Europea com aquells Estats amb els quals Espanya mantingui en vigor un conveni per a evitar la doble imposició, la plusvàlua no quedarà sotmesa a cap gravamen, però en aquells casos en els quals no existeixi aquest acord entre Estats, s’haurà d’analitzar la normativa interna del mateix per a determinar la tributació de l’operació en aquest territori.

En el pròxim Wealth Management Reportanalitzarem el tractament fiscal dels interessos i cànons obtinguts per les societats espanyoles i que provinguin de filials situades a l’estranger, quedant així analitzades, a grans trets, les principals i més comunes tipologies de rendes que les societats espanyoles poden obtenir provinents de les seves filials situades a l’estranger.

 

 

Carlos Muñoz
Advocat
Departament de Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.