In Tax

Ens trobem sovint amb societats espanyoles que ostenten participacions en societats filials situades a l’estranger. Vegem quin tractament fiscal té la percepció de dividends d’aquestes filials i, d’altra banda, com tributaran els mateixos al país d’origen.

Avui dia trobem amb freqüència estructures societàries internacionals formades per societats espanyoles que participen en altres societats situades a l’estranger. En aquests casos convé detenir-se en la fiscalitat dels dividends percebudes per aquestes societats matrius espanyoles provinents de les seves filials estrangeres que, com veurem, quan es compleixin una sèrie de requisits, tindran un tractament clarament favorable.

Com a norma general, els dividends hauran d’integrar-se en la base imposable de l’impost de societats de la societat matriu espanyola, però en alguns casos els dividends percebuts quedaran totalment exempts, sent aplicable d’exempció per doble imposició internacional prevista en article 21 de la Llei de l’Impost de societats. Per a això, s’hauran de complir els següents requisits:

  • S’haurà d’ostentar una participació directa o indirecta en la societat filial de, almenys, un 5% o, en defecte d’això, el valor de la participació haurà de superar els 20 milions d’euros.
  • S’haurà d’ostentar la participació des de, com a mínim, l’any anterior a l’exigibilitat del dividend o, en cas de no complir-se, s’haurà de mantenir la participació fins a completar aquest any.
  • La societat filial haurà d’estar subjecta i no exempta a un impost similar a l’Impost de societats espanyol, a un tipus de gravamen nominal igual o superior al 10%. En aquest sentit, cal tenir en compte que és possible que, aplicant deduccions i avantatges fiscals la participada no hagi tributat al 10%, no obstant això, es considerarà complert sempre que el tipus nominal sigui del 10%. Igualment, aquest requisit s’entendrà compliment, en tot cas, quan la filial resideixi en un estat amb el qual Espanya mantingui vigent un conveni per a evitar la doble imposició amb clàusula d’intercanvi d’informació.

Tributació al país d’origen
Amb independència del contemplat anteriorment, l’estat de residència de la societat filial, pot sotmetre a tributació el repartiment de dividends a l’estranger per part de les seves societats residents mitjançant retenció i aquest gravamen serà després deduïble en l’impost de societats espanyol de la societat matriu, en concepte de deducció per doble imposició jurídica, però sempre amb el límit del gravamen espanyol. No obstant això, aquesta retenció variarà segons el país en el qual estigui situat la filial, la qual cosa serà de summa importància. Trobem, bàsicament, tres possibles escenaris:

  1.  En aquells casos en els quals la societat filial sigui resident en algun estat de la Unió Europea, el repartiment de dividends no se subjectarà a gravamen en aplicació de la Directiva Matriu Filial.
  2.  En altres casos, la filial estarà situada en un estat amb el qual Espanya tingui subscrit un Conveni per a evitar la Doble Imposició Internacional, que malgrat permetre la retenció en origen, com a norma general, la limitaran, per la qual cosa s’aplicarà la retenció prevista en la normativa del país d’origen, amb el límit que estableixi el conveni.
  3.  Finalment, en els casos en els quals la societat filial estigui situada en un estat amb el qual no existeixi conveni en vigor, els dividends quedaran sotmesos al gravamen que prevegi la normativa interna d’aquest estat, sense limitació.

Sempre que es compleixin els requisits, la percepció de dividends de filials a l’estranger estarà exempta

Com veiem, quan analitzem la tributació de l’obtenció de dividends de font estrangera, haurem d’analitzar, d’una banda, si es compleixen amb els requisits exposats quant a la possibilitat que aquests estiguin exempts, sent imprescindible ostentar participacions superiors al 5% per a obtenir una tributació favorable i, per l’altre, haurem d’analitzar la tributació en origen dels dividends, que variarà en funció de l’estat en el qual estigui situada la filial.

Aquest article pretén ser el primer d’una sèrie d’articles en els quals analitzarem, al llarg dels pròxims Wealth Management Reports, el tractament fiscal de les rendes provinents de font estrangera, com poden ser aquelles generades per plusvàlues, interessos o cànons repartits per societats filials.

 

 

Carlos Muñoz
Advocat
Departament de Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.