In Tax

La successió d’una Empresa Familiar ha de preparar-se amb temps i fer-ho de forma ordenada, assegurant-se que li resulta d’aplicació els beneficis fiscals.

Les empreses familiars representen un paper fonamental en el marc empresarial del nostre país.

La successió de l’empresa familiar (EF) és tot un repte. Un 70% de les empreses familiars no superen el primer relleu generacional. La complicació s’incrementa conforme s’incorporen noves generacions com a cosins.

Sensible a les dificultats que representa el relleu generacional i l’impacte econòmic que tenen aquestes empreses en la nostra economia, el legislador ha previst importants beneficis fiscals que redueixen substancialment la tributació en la seva transmissió per donació o per herència, sempre que es compleixin tots els requisits previstos en les corresponents normatives. Per exemple, una EF valorada en 10M€ si es transmet per herència de pare a fill, aplicant normativa catalana, sense poder aplicar els beneficis fiscals de la EF, comportaria un cost d’aprox. 2,1 milions d’euros en canvi, aplicant els beneficis fiscals, comportaria només un cost de 100.000€.

La transmissió de la EF pot realitzar-se per:

Donació

Transmetre la EF per mitjà d’una donació a un fill té el benefici que la segona generació s’implica efectivament en el negoci des de la donació i pot comportar que la EF no quedi obsoleta, sinó que s’adapti als canvis de les tendències del mercat, en la qual segurament, la nova generació sigui més coneixedora.

La donació podrà generar tributació en seu dels següents impostos:

  • L’Impost sobre Donacions (ISD): el que rep la donació podrà aplicar una reducció de la base imposable del 95% del valor de les participacions si compleix amb determinats requisits, algun d’ells, de certa complexitat que han estat interpretats per l’Administració Tributària.
  • L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): en seu del donant podrà no generar-se guany patrimonial, o només parcialment, si es compleixen els requisits previstos en la corresponent normativa. No obstant això, els que reben la donació no actualitzessin el valor de les participacions, impacte fiscal a tenir en compte si volguessin transmetre-les a posteriori. En cas contrari, es generaria un guany patrimonial, entre la diferència entre el valor de mercat de les participacions en el moment de la donació i el seu valor d’adquisició a un tipus màxim del 23%.

Ara bé, el gaudi definitiu d’aquests beneficis queda condicionat al manteniment de les participacions, en general, durant els 10 anys següents complint també determinats requisits.

Successió

Els dos instruments jurídics més utilitzats per a transmetre la EF són:

  • El Pacte Successori

Aquest instrument és molt utilitzat a Catalunya i existeixen diverses modalitats, sent el més habitual el pacte successori d’atribució particular amb efectes mortis causa utilitzat quan un dels fills és el que està implicat amb la EF. És un acord on, per exemple, pare i fill convenen l’atribució de les participacions de la EF quan hagi mort el pare.

Aquest instrument garanteix la transmissió de la EF al fill implicat en això, atès que el pacte successori és irrevocable. En general, només pot revocar-se si les parts implicades signen la seva revocació.

  • Testament:

El principal avantatge, (i diferència amb el pacte successori) que té el testament és que és revocable, la qual cosa significa que, en qualsevol moment, l’atorgant pot canviar d’opinió i deixar sense efecte el testament anterior.
Arran d’això, sorgeix també el seu principal problema, que és la inseguretat que té el fill implicat en la EF de si finalment li seran transmeses les seves participacions, per la qual cosa, pot comportar una difícil implicació per la seva part en l’empresa.

Totes dues figures comporten la mateixa tributació en l’Impost sobre Successions, podent ser aplicable una reducció del 95% de la base imposable com la comentada en l’Impost sobre Donacions sempre que es compleixin els esmentats requisits de la EF. En aquest cas, el termini de manteniment serà només de 5 anys amb requisits més flexibles que en la donació.

En conclusió, la successió d’una EF ha de preparar-se amb temps i fer-ho de forma ordenada: contemplar un període de formació de les noves generacions, una incorporació gradual i retirada progressiva, establir un protocol familiar que estableixi les normes de funcionament de l’empresa… Finalment, és essencial adquirir la condició d’empresa familiar des del punt de vista tributari ja que implicarà un estalvi fiscal significatiu en impostos per a això és necessari efectuar una revisió periòdica del compliment dels requisits i criteris utilitzats per l’Administració tributària.

 

 

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament de Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.