In Tax

La Sentència del Tribunal Constitucional de 11 de maig de 2017 ha declarat la inconstitucionalitat de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal) en els casos en què es determina que no hi ha un increment del valor real entre el moment de l’adquisició del terreny i la seva posterior transmissió.

La raó de les impugnacions es basava en el mecanisme de càlcul de la plusvàlua obtinguda en la transmissió d’un terreny urbà, que gravitava sobre dos factors: el valor cadastral i el nombre d’anys des de l’anterior transmissió, de manera que, transcorregut el primer any, sempre s’entenia generada una plusvàlua amb independència de la realment generada.

És a dir, la llei tal com està redactada actualment, fa que s’hagi de tributar per aquest impost encara en els supòsits d’inexistència d’increment de valor, per la qual cosa ha donat lloc a situacions veritablement injustes per al contribuent, i que en ocasions han ratllat el confiscatori.

El Tribunal Constitucional utilitza un argument clar i contundent: és contrari al principi de capacitat econòmica gravar un increment de valor si l’increment de valor no és real i efectiu.

També s’estableix que la forma de determinar l’existència o no d’un increment susceptible de ser sotmès a tributació és una cosa que només correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa. És per tant el legislador qui ha de decidir, segons el Tribunal Constitucional i amb respecte al principi de capacitat econòmica, com es determina l’increment de valor.

La situació actual en què ens trobem després d’aquesta sentència és que fins que no s’aprovi la normativa d’adaptació, suposa que correspon a l’òrgan encarregat de l’aplicació de la norma considerar l’existència d’increment de valor dins de les qüestions de fet a dilucidar en el cas concret.

Resulta doncs necessari analitzar els impostos pagats per aquest concepte respecte de cada transmissió realitzada, a fi de concloure sobre la possibilitat d’aplicar la referida Sentència i reclamar, si escau, l’import indegudament abonat, sent recomanable revisar no només les autoliquidacions sinó també aquelles liquidacions fermes que s’haguessin meritat en els últims quatre anys. Quan la Plusvàlua s’hagi gestionat mitjançant el procediment d’autoliquidació, podria sol·licitar-se la rectificació de l’autoliquidació presentada per obtenir així la devolució de l’ingrés indegut.

Daniela Petruzzi
Advocada
Departament Tax

Recent Posts

Leave a Comment

Contacte

Podeu enviar-nos un correu electrònic i us contestarem, tan aviat com sigui possible.