cim
27/9/2023

Reforma fiscal a Catalunya en favor del patrimoni de persones amb discapacitat

La nova Llei 13/2023, de 24 de maig, que va entrar en vigor el passat 26 de maig, reconeix per primera vegada l'aplicació de tots els beneficis fiscals prevists en la normativa estatal, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l'Impost de societats (IS), als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat constituïts conformement al dret civil propi autonòmic, entre ells, el dret civil català.

Blanca Llopart | Abogada Senior Manager


La nova Llei 13/2023, de 24 de maig, que va entrar en vigor el passat 26 de maig, reconeix per primera vegada l'aplicació de tots els beneficis fiscals prevists en la normativa estatal, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l'Impost de societats (IS), als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat constituïts conformement al dret civil propi autonòmic, entre ells, el dret civil català.

Fins avui l'aplicació dels següents beneficis fiscals es limitava als patrimonis protegits de persones amb discapacitat constituïts conforme al dret civil comú:

  • Una reducció de fins a 10.000 euros anuals en l'IRPF de qui realitzi una aportació al patrimoni protegit del cònjuge o un parent consanguini, limitat fins al tercer grau per als col·laterals (amb un límit de 24.250 euros pel conjunt de les aportacions anuals).
  • Les aportacions rebudes en el seu patrimoni, per les persones amb discapacitat, es consideren rendiments del treball exempts de l'IRPF fins al límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). L'excés de les aportacions tributaria per l'Impost sobre Donacions, amb la possibilitat d'aplicar una reducció del 90% de la base imposable de l'Impost (a Catalunya).
  • Les societats que realitzin aportacions, amb motiu d'una relació laboral, en favor dels seus treballadors, familiars o persones a càrrec d'aquests podran aplicar una deducció del IS de fins a 10.000 euros anuals.

Pel que, aquesta llei suposa un gran avanç per als patrimonis protegits constituïts en comunitats autònomes amb dret civil propi, com Catalunya. Tant els beneficiaris d'aquests patrimonis protegits, com els familiars que realitzin aportacions a aquest, han guanyat en seguretat jurídica respecte a l'especial protecció que es preveu per als patrimonis de persones amb discapacitat.

Addicionalment, en determinades comunitats autònomes, els patrimonis protegits gaudeixen d'un benefici fiscal en l'Impost sobre el Patrimoni (IP). En concret, a Catalunya la part de la quota de l'IP que correspongui als béns que integrin el patrimoni protegit, està bonificada al 99%. No obstant això, la regulació de l'Impost Temporal de solidaritat de les grans fortunes (d'ara endavant, ISGF), no preveu la mateixa bonificació. Pel que els patrimonis protegits de persones amb discapacitat no gaudeixen de cap benefici en el ISGF.

Cal tenir en compte que la figura del patrimoni protegit es destina a cobrir les necessitats vitals del beneficiari. Pel que permet canalitzar les despeses necessàries a través d'un instrument que gaudeix d'una especial protecció legal.

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.

cim