Avís Legal

El domini cimtaxlegal és un domini d'Internet de titularitat de CIMTAX LEGAL SLP, amb domicili a l'Avinguda Diagonal, 543. Planta 8 Edifici MGS, 08029 (Barcelona). Correu electrònic de contacte: cim@cimtaxlegal.com.

CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB DE CIM Tax & Legal

Aquest lloc web és propietat de CIMTAX LEGAL SLP. La seva utilització està condicionada a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Eventualment, l'ús d'alguns dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecte a condicions particulars d'utilització. Aquest és especialment el cas del servei en línia, les condicions d'ús del qual es troben a les pàgines d'accés al mateix. Llegiu atentament les mencionades condicions. L'ús d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Condicions d'ús

Aquest lloc web conté materials preparats per CIM Tax & Legal, amb una finalitat únicament informativa. L'usuari ha de tenir en compte que els materials poden no reflectir l'estat legal o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de assessorament legal o d'una altra naturalesa. L'accés a aquests materials no pretén constituir ni implica cap relació entre advocat i client, ni cap altre tipus de relació de confiança o professional entre CIM Tax & Legal i l'usuari d'aquest lloc web. Per això, l'usuari no ha d'actuar en base a la informació continguda en el mateix sense recórrer prèviament a la corresponent assessorament professional. Alhora, l'usuari no ha d'enviar a CIM Tax & Legal cap tipus d'informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut d'aquests l'autorització per a remetre la mencionada informació. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals CIM Tax & Legal no exerceix cap tipus de control, ni responsabilitat. CIM Tax & Legal no respon ni dels continguts ni de l'estat dels mencionats llocs i pàgines web, i l'accés als mateixos a través d'aquest lloc web tampoc implica que CIM Tax & Legal recomani o aprovi els seus continguts.

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. CIM Tax & Legal, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin patir els continguts d'aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir mitjançant el mateix. CIM Tax & Legal, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per cap dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per cap actuació realitzada en base a la informació facilitada en aquest. CIM Tax & Legal no garanteix l'absència de virus o altres elements perjudicials que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, CIM Tax & Legal no es responsabilitza dels danys i perjudicis que aquests elements puguin causar a l'usuari o a tercers.

Protecció de dades

La informació que rep CIM Tax & Legal dels usuaris d'aquest lloc web, mitjançant les consultes en línia o l'enviament de formularis, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes en línia, aquesta informació s'utilitza exclusivament per respondre a les qüestions plantejades. La informació rebuda no s'utilitza per cap altra finalitat. Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web requereixen la recopilació de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, CIM Tax & Legal pot sol·licitar a l'usuari certes dades que es consideren indispensables. Durant el procés de recopilació de dades, l'usuari serà informat de la necessitat d'aquestes dades. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible prestar aquests serveis. En relació amb les dades sol·licitades com s'indica en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició, si fos pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercits per l'usuari o, si s'escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça electrònica cim@cimtaxlegal.com o per correu ordinari a Avinguda Diagonal, 543. Planta 8 Edifici MGS, 08029 (Barcelona). La sol·licitud ha de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit. CIM Tax & Legal guardarà les dades de caràcter personal que hagi sol·licitat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. CIM Tax & Legal complirà aquests deures d'acord amb l'establert per la normativa aplicable.

Drets d'autor © 2023 CIM Tax & Legal. Tots els drets reservats.

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja sigui textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en ell, i els programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de CIM Tax & Legal o, si s'escau, dels seus successors, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, llevat per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en ell. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de CIM Tax & Legal, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de CIM Tax & Legal dels drets de propietat intel·lectual indicats. Queda igualment prohibit descompilar, desacoplar, realitzar enginyeria inversa, sublicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes informàtics necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ell continguts, així com realitzar, respecte a tot o part d'aquests programes, qualsevol dels actes d'explotació esmentats en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'ha d'abstenir, en tot cas, d'esborrar, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en el mateix.

Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari podrà visualitzar els continguts del lloc web propietat de CIM Tax & Legal, per al seu ús personal i privat exclusiu. L'usuari respectarà en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc propietat de CIM Abogados.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d'accés estan sotmeses a les lleis espanyoles i als seus tribunals.