Cim tax & legal
26/3/2024

Actes Jurídics Documentats: Fi a la contradicció entre l'administració tributària catalana i els tribunals nacionals.

Articles professionals

Jordi Buil | Abogado Associate

El passat 15 de març de 2024, la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya va publicar la resolució número 2/24 en relació amb la tributació indirecta de la divisió de propietat horitzontal, prèvia l'adjudicació. La resolució confirma el criteri que en aquells casos en què una mateixa escriptura pública documenti l'acte de divisió en règim de propietat horitzontal d'una finca, així com la dissolució total de la comunitat mitjançant adjudicació de les entitats resultants, únicament estarà subjecta a tributació l'acte de dissolució, és a dir, l'adjudicació per de l'impost sobre actes jurídics documentats.

El mateix criteri serà aplicable a les escriptures públiques que documentin operacions de segregació, divisió, agrupació o agregació d'una finca, que constitueixen antecedent necessari de l'operació de dissolució total de la comunitat, formalitzada en la mateixa escriptura pública.

Cim tax & legal

A pesar que la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de novembre de 1998, ja recollia aquest criteri, la *Direcció General de *Tributs i *Joc, sobre la base del criteri d'obligada aplicació de les consultes de la Direcció General de Tributs, considerava que davant una divisió en règim de propietat horitzontal d'una finca, seguida de la dissolució total de la comunitat, es produïen dues convencions subjectes a la quota fixa d'actes jurídics documentats, un per la divisió horitzontal i un altre per la dissolució de la comunitat.

La situació, per tant, era insostenible. Si, d'una banda, els tribunals seguien la interpretació del Tribunal Suprem, les direccions generals, per un altre, mantenien la posició oposada.

Cim tax & legal

Davant aquest interrogant, la Generalitat va interposar recurs de cassació (número 3891/2021) contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 de gener de 2021 en el qual el tribunal, resolent la cassació, va reiterar el criteri establert per l'Alt Tribunal en la decisió de l'any 1998.

En vista de l'anterior, la Direcció General de Tributs i Joc ha rectificat la interpretació portada fins a la data, finalitzant així amb la reiterada contradicció existent.

Ara s'obre una via de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en els casos no prescrits, en què s'hagi formalitzat la dissolució d'una comunitat, prèvia divisió de la propietat horitzontal i s'hagi tributat per totes dues convencions.

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.

Cim tax & legal