Els drets del cònjuge vidu a Catalunya. Part II: L'usdefruit universal
17/7/2019

Els drets del cònjuge vidu a Catalunya. Part II: L'usdefruit universal

Usdefruit universal com a protecció

Redacción CIM Tax & Legal

L'úsufruit universal és un mecanisme de protecció del cònjuge vidu, es concedeix al cònjuge vidu o convivent supervivent, quan concorre a la successió intestada amb fills del difunt.

En l'article anterior vam tractar la figura de la quarta vidua, que és la institució que té com a finalitat principal la de compensar al cònjuge vidu pel desequilibri causat per la defunció del seu cònjuge. En aquest article estudiarem una altra institució hereditària que reconeix drets al cònjuge vidu al Codi Civil de Catalunya, l'úsufruit universal.

El llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a les successions recull els drets del cònjuge vidu en la successió. En el cas que no hi hagi disposicions testamentàries per les quals hagi de regir-se la successió, i per tant, aquesta sigui intestada, s'aplicarà el que estableix el Codi Civil de Catalunya, que serà d'aplicació sempre que la persona difunta tingui veïnatge civil català.

Com a novetat introduïda pel llibre quart, i tal com passava amb la institució de la quarta vidua, s'equipara el cònjuge vidu al convivent en parella estable supervivent, per tant tots dos gaudiran dels mateixos drets successoris. Si el cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent concorren a la successió intentada amb fills o descendents de la persona difunta, se li reconeix el dret a l'úsufruit universal de l'herència, lliure d'obligació de prestar fiança. Així, en cas de no existir fills o descendents que concorrin a la successió, l'herència es deferirà al cònjuge vidu o al convivent en parella estable supervivent, conservant els pares del difunt el dret a la llegítima.

El dret d'úsufruit universal s'estén a tota l'herència, incloent les llegítimes. No obstant això, s'exclouen els llegats ordenats en codicil, les atribucions particulars ordenades en pacte successori, ni les donacions per causa de mort.

En cas que a l'herència concorrin fills menors d'edat, dels quals el cònjuge vidu o convivent supervivent sigui el representant legal, aquest pot exercir la seva representació per a l'acceptació de l'herència, sense necessitat de la intervenció d'un defensor judicial, i adjudicar-se l'úsufruit universal.

El dret d'úsufruit universal s'extingirà per les causes generals d'extinció de l'úsufruit, contingudes al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, com són la mort de l'usufructuari o la pèrdua dels béns usufructuats. No obstant això, la llei preveu expressament que el dret d'úsufruit no es perdrà en cas de contraure nou matrimoni o conviure amb una altra persona.

Com a novetat important i per a la millora de la posició del cònjuge vidu o convivent supervivent s'introdueix la possibilitat de commutar l'úsufruit. En el termini d'un any, el cònjuge vidu o convivent supervivent pot optar per commutar l'úsufruit universal per l'atribució d'una quarta part alíquota de l'herència i, a més, l'úsufruit de l'habitatge conjugal o familiar. Aquest dret s'extingirà un cop s'accepti de forma expressa l'adjudicació d'úsufruit universal.

El dret d'úsufruit universal s'estén a tota l'herència, incloent les llegítimes.

Per poder realitzar el càlcul de la quarta part alíquota de l'herència, es parteix del valor dels béns de l'actiu hereditari líquid en el moment de la mort del causant i es descompten els béns disposats en codicil o pacte successori, però no les llegítimes. Aquesta part es pot pagar mitjançant l'adjudicació de béns de l'herència o directament amb diners. La forma de pagament serà a elecció dels hereus.

El dret a l'úsufruit universal no es devenga quan el cònjuge vidu o convivent supervivent careix de dret a succeir. En el cas del cònjuge vidu, aquest no tindrà dret a succeir, i per tant no serà beneficiari de l'úsufruit universal, si en el moment de l'obertura de la successió estava separat d'aquest legalment o de fet o si estava pendent una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els cònjuges s'hagin reconciliat. D'altra banda, en el cas del convivent supervivent, aquest careixerà de dret a succeir si estava separat de fet del causant en el moment del seu decés.

Com hem indicat, aquests drets de cònjuge vidu es devenguen en els casos de successió intestada, és a dir, quan no existeix testament atorgat pel causant, i per tant la successió es regirà per les disposicions recollides al Codi Civil de Catalunya. En cas de voler establir de forma concreta la disposició de béns, és important disposar d'un testament, per això des del nostre departament de Private Law li oferim l'assessorament necessari.

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.