Estructura del capital d'una societat, quines fonts de finançament es poden utilitzar?
18/10/2019

Estructura del capital d'una societat, quines fonts de finançament es poden utilitzar?

Recursos propis o aliens

Redacción CIM Tax & Legal

Per determinar l'estructura de capital d'una societat, cal tenir en compte diversos factors com el cost de capital o el nivell de risc, entre d'altres.

Entenem com a estructura financera de l'empresa la composició de capital o recursos financers que la societat ha anat generant o captant al llarg de la seva activitat. Aquestes magnituds apareixen al Balanç com a passiu de la societat, classificades segons siguin recursos propis o aliens i segons siguin a llarg o a curt termini.

Cal entendre que la composició d'aquesta estructura és molt important per a la bona financiació de l'empresa, ja que per assolir l'objectiu principal, el de maximitzar el seu valor, cal disposar dels recursos que proporcionin el menor cost possible, amb el menor risc possible i que al mateix temps permetin el major apalancament financer possible.

La composició d'aquesta estructura és molt important per assolir l'objectiu principal, el de maximitzar el valor de l'empresa.

Com en qualsevol balanç, l'estructura financera d'una societat dependrà de:

  1. Si els recursos provenen de:
    • Fonts Alienígenes: Cal tenir en compte que en la majoria dels casos aquest tipus de finançament ve acompanyat d'un cost financer directe com poden ser els interessos.
    • Fonts Pròpies: No hi ha un cost financer directe, com en les fonts alienígenes, però hi ha un cost d'oportunitat (1).
  2. El termini en què hem de fer front a les obligacions de les fonts de finançament:
    • A curt termini: Per aquells períodes inferiors a un any.
    • A llarg termini: Per períodes superiors a un any.

Un cop analitzades les diferents estructures de finançament, cal decidir quines utilitzar segons les nostres preferències.

Com hem mencionat, cada font de finançament té un cost associat, pel que l'empresa ha de procurar finançar-se amb recursos al menor cost possible i, al mateix temps, mantenir un equilibri estable dins de la pròpia estructura financera.

Cal determinar el cost dels recursos propis i el cost de recursos aliens per poder ponderar-los i així obtenir el Cost del Capital Mitjà Ponderat del Passiu.

Aquest cost es veu afectat per la pròpia estructura del capital, de manera que la gestió correcta de l'estructura financera és un element a tenir en compte per la direcció econòmica-financera.

Addicionalment, l'estructura financera ha de mantenir cert equilibri amb l'estructura econòmica en relació amb el destí d'aquests recursos.

Aquest equilibri es calcula amb el Fons de Maniobra ja analitzat a l'article del departament d'Assessoria del mes d'agost. Aquest és un indicador de la solvència financera de l'empresa a llarg termini.

La composició de l'estructura financera de l'empresa depèn del cost dels recursos financers, del risc que l'empresa estigui disposada a assumir i del destí d'aquests recursos. Només així existirà una correspondència entre la naturalesa dels recursos financers i la de les inversions que finança.

Hi ha diferents teories sobre l'estructura de capital, sent aquesta la diferència entre l'estructura financera i la passiva corrent. L'objectiu de la gestió de l'estructura de capital és buscar la combinació de fonts financeres que maximitzi el valor de l'empresa o, alternativament, minimitzi el cost de capital.

No obstant això, com és lògic, no hi ha un model únic per determinar l'estructura, però sí que hi ha diferents eines bàsiques per determinar l'estructura de capital.

La decisió sobre l'estructura de capital s'emmarca dins de les decisions de finançament empresarial que, juntament amb les decisions d'inversió i de política de dividends, conformen l'eix central de la Direcció Financera de l'Empresa.

(1) En economia, el cost d'oportunitat fa referència al cost de la inversió dels recursos disponibles en una oportunitat econòmica a expensas de les inversions alternatives disponibles, o al valor de la millor opció no realitzada.

Contáctanos para un acompañamiento personalizado de tu proyecto.