Fiscalidad de las obras de arte
6/9/2020

Fiscalitat de les obres d'art

Implicacions fiscals de la tinença

Redacción CIM Tax & Legal

És possible optimitzar les implicacions fiscals de la tinença o transmissió d'obres d'art, en cas contrari aquestes poden arribar a ser econòmicament significatives.

En els últims anys, l'Administració Tributària ha posat el focus en les obres d'art. Ha establert obligacions d'informació, principalment, per a les cases de subhastes, perquè subministrin dades de les transaccions d'obres d'art que es produeixen a l'efecte de tenir controlat aquest mercat i detectar incompliments de les obligacions fiscals que corresponen.

Donada la importància que ha anat adquirint aquest tema, volem fer una breu pinzellada de les implicacions fiscals que es deriven per als particulars per la tinença, transmissió i adquisició d'obres d'art.


Tinença d'obres d'art:

Les obres d'art estan subjectes a l'Impost sobre el Patrimoni, per la qual cosa, en principi, la seva tinença tindrà un cost fiscal anual que es determinarà sobre la base del seu valor de mercat. No obstant això, determinades obres d'art pel seu valor, per la seva catalogació, o pel seu ús poden quedar exemptes de tributació. Pel que, en cas de tinença d'obres d'art és molt necessari analitzar si poden acollir-se alguna exempció per a no quedar subjectes a aquest cost fiscal anual.

Posant com a exemple, les obres pictòriques, com a regla general pel seu valor, aquestes poden quedar exemptes de l'impost si el seu valor de mercat és inferior a 90.151,82€ i la seva antiguitat inferior a 100 anys d'antiguitat, o bé, si la seva antiguitat és de cent o més anys i el seu valor de mercat és inferior a 60.101,21€. Si les obres pictòriques excedissin d'aquests valors no quedarien exemptes.

Sinó estan exemptes pel seu valor, hauria d'analitzar-se si podrien quedar exemptes per la seva catalogació, això és, determinades obres d'art poden o han d'inscriure's per les seves característiques en el registre general de béns d'interès cultural o en l'inventari general de béns mobles, quan poden ser considerar-se béns integrants del patrimoni històric espanyol, o bé, en el cas de béns integrants del patrimoni històric d'alguna de les Comunitats Autònomes estiguessin inscrits en els seus corresponents registres segons les seves normes reguladores.

En cas que no poguessin quedar exemptes ni pel seu valor ni per la seva catalogació, hauria d'analitzar-se la possibilitat de cedir-les en dipòsit permanent per un període no inferior a tres anys a Museus o Institucions Culturals sense fi de lucre per a la seva exhibició pública, atès que estarien exemptes en l'Impost mentre es trobin dipositats.

Transmissió d'obres d'art

Però no sols la tinença d'una obra d'art pot tributar, també la seva transmissió a un tercer genera implicacions fiscals que poden ser significatives. En el cas que un particular vulgui transmetre una obra d'art, se li generarà en la seva declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, un guany patrimonial que vindrà determinada per la diferència entre el valor de transmissió de l'obra d'art i el seu valor d'adquisició, que tributarà a uns tipus de gravamen d'entre el 19 i el 23%, segons la normativa vigent.

Adquisició d'obres d'art

Per a l'adquirent, si adquireix l'obra d'art de manera onerosa, atès que s'ha adquirit a un particular, haurà de tributar per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses, impost cedit a les CCAA les quals regulen el tipus impositiu que ha de pagar-se, sent el tipus de gravamen aplicable a Catalunya del 5%. Tingui's en compte que les implicacions fiscals canvien tant per al venedor com per al comprador en el cas que les transmissions es realitzin entre empresaris o professionals.

Si l'adquirent, l'adquireix de manera gratuïta, ja sigui per herència o per donació, estarà subjecte a l'Impost sobre Successions i Donacions, també cedit a les CCAA i haurà de tributar segons la norma aplicable. No obstant això, es preveuen reduccions molt significatives del citat imposat si es compleixen determinats requisits.

En conseqüència, és realment recomanable buscar assessorament jurídic expert quan se sigui titular d'obres d'art o es pretenguin adquirir o transmetre, ja que no sols comporta obligacions fiscals que han de complir-se i que poden resultar econòmicament significatives, sinó que també comporten implicacions administratives complexes, més encara quan, per exemple, es pretén vendre una obra d'art amb components transnacionals (exportació de l'obra d'art a l'estranger per a la seva transmissió…).

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.