Cim tax & legal
4/4/2024

Millora del règim fiscal especial i dels incentius fiscals del mecenatge

Articles professionals

Luis Escayola | Abogado Associate

L'aprovació del Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, ha estat rebuda amb els braços oberts per les entitats sense fins lucratius espanyoles i per aquells contribuents que realitzen donacions, donatius i aportacions a les mateixes ja que després de diversos intents fallits s'ha materialitzat la modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre del mecenatge. Aquesta modificació, ha introduït importants canvis en el règim fiscal especial i en els incentius fiscals prevists en la llei, sorgint efectes a partir de l'1 de gener de 2024.

Les novetats introduïdes per la reforma de la Llei 49/2002, amplien l'abast del llistat de rendes exemptes en l'Impost de societats (IS), les donacions deduïbles i millora el tipus i els límits de les deduccions per donatius en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l'Impost de societats (IS).

Les modificacions més sonores introduïdes per la reforma són aquelles que afecten de forma més directa a la butxaca del contribuent tant en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com en l'Impost de societats (IS).

Cim tax & legal

T'estàs deduint les aportacions per donatius, donacions o aportacions en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)?

En l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), s'introdueix una millora, i és que a partir de la declaració de la renda de l'exercici 2024 i següents, els contribuents podran deduir en la seva declaració de la renda el 80% de les donacions que realitzin fins a 250€ (el límit anterior era de 150€) i en cas de superar aquesta quantitat, la resta tindrà una deducció del 40% (abans era 35%) o fins i tot del 45% per a les donacions recurrents. Es consideren donacions recurrents, aquells casos en el qual l'import de la donació ha estat similar durant els últims tres exercicis. Cal destacar, que abans de la reforma de la Llei 49/2002, una donació es considerava pluriennal si s'havia donat un import similar durant els últims quatre exercicis.

El límit de la deducció continua sent del 10% de la base liquidable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i sorprenentment es manté el fet que, en cas d'excés, aquest no serà aplicable en següents declaracions o exercicis.

Cim tax & legal

T'estàs deduint les aportacions per donatius, donacions o aportacions en l'Impost de societats (IS)?

Les persones jurídiques també veuran modificat el seu percentatge de deducció a partir de la declaració de l'Impost de societats (IS) del 2024, on podran deduir-se el 40% (anteriorment el percentatge de deducció era del 35%) de les aportacions realitzades a nivell societari, podent augmentar aquest percentatge al 50% (anteriorment 40%) per a les aportacions recurrents.

En aquest cas, el límit de la deducció és del 15% de la base imposable de l'Impost de societats (IS), no obstant això, a diferència del que succeeix en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l'excés no aplicat en una declaració és aplicable en els següents 10 exercicis.

Cim tax & legal

T'estàs deduint les aportacions per donatius, donacions o aportacions en l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)?

Els contribuents del IRNR que operin en territori espanyol sense un establiment permanent d'acord amb l'article 21 de l'esmentada llei tenen dret a aplicar la deducció prevista per a l'IRPF en aquelles declaracions de l'impost que presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d'un any des de la data del donatiu, donació o aportació.

Amb la present modificació, la base de la deducció augmenta fins al límit del 15% (anteriorment era del 10%) de la base imposable del conjunt de declaracions presentades en aquest termini.

Destacar que aquells contribuents que operin mitjançant establiment permanent en territori espanyol podran aplicar-se les deduccions esmentades en l'Impost de societats.

Cim tax & legal

Reconeixement d'accés al règim per a aquelles entitats sense ànim de lucre que participen en projectes propis d'altres fundacions.

A més, un dels requisits que ja estava previst en la Llei 49/2002, és que, per a ser considerada entitat sense ànim de lucre, la societat havia de destinar almenys el 70% de les rendes o ingressos generats a la realització de fins d'interès general. Però a arrel, de la reforma s'introdueix en el redactat i, per tant, es reconeix la possibilitat que les entitats destinin el percentatge d'ingressos esmentat, de manera directa o indirecta. Destinar els fons de manera directa, implica que la pròpia entitat és qui realitza la realització de fins d'interès general i, de manera indirecta, implica que l'entitat destina els recursos necessaris a través d'altres entitats, és a dir sense comptar amb projectes propis. En aquest punt, serà interessant veure com reacciona la Direcció General de Tributs, ja que fins ara vènia interpretant que perquè una entitat sense ànim de lucre la qual destinava de manera indirecta el 70% de les seves rendes o ingressos a fins d'interès general es pogués beneficiar del règim especial, aquesta devia, en primer lloc, demostrar mantenir un control i seguiment de les aportacions realitzades, i que la societat beneficiés última, estigués subjecta al règim especial previst en la Llei 49/2002.

Cim tax & legal

Altres millores introduïdes per la reforma de la Llei 49/2002

La prestació de servei queda exclosa de la reforma de la Llei 49/2002, si bé tindran accés als avantatges fiscals aquells prestadors de serveis que compleixin els requisits, sota el paraigua del conveni de col·laboració.

Una altra de les novetats introduïdes, és la figura del mecenatge de recompensa que permet a l'entitat beneficiària del mecenatge oferir una recompensa (en forma de béns o serveis) al donant. Aquest valor de la recompensa no podrà excedir mai, el 15% del valor de la donació i, en qualsevol cas, el valor de la recompensa no podrà excedir de 25.000 euros.

A més, s'estableix que, les associacions sense ànim de lucre que treballen en la defensa dels animals, en serveis d'inserció sociolaboral per a persones en risc d'exclusió social i en formació professional per a estudiant d'alta capacitat, podran acollir-se al règim especial previst en la Llei 49/2002, en ser incloses estàs activitats en el llistat obert de finalitats d'interès general.

En CIM, comptem amb experts estan preparats per a assistir-te en el compliment de les regulacions fiscals a Espanya. Amb una gestió adequada i un coneixement profund de les normatives fiscals, la teva empresa pot aconseguir l'èxit que desitges.

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.

Cim tax & legal