Cim tax & legal
11/6/2024

Noves Bases per al Finançament de Start-ups Deep Tech a Catalunya

Articles professionals

Jordi Buil | Abogado Associate

El passat 17 d'abril de 2024 va entrar en vigor la RESOLUCIÓ EMT/1198/2024, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia start-up capital de coinversión que es compon d'una ajuda reemborsable en forma de préstec i una ajuda no reemborsable.

Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les petites i mitjanes empreses emergents (start-up) que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech), amb centre operatiu principal a Catalunya i que hagin formalitzat prèviament una ronda de finançament.

Segons la resolució, s'ha d'entendre per tecnologies *deep *tech aquelles que tenen una base tecnològica i científica sòlida, generen impacte i busquen fer del món un lloc millor.

A continuació, enumerem els requisits més rellevants per a accedir a aquesta ajuda:

Start-ups que desenvolupin tecnologies deep tech

  • Societats constituïdes com a mínim 6 mesos abans de la publicació de la convocatòria en el DOGC i com a màxim 36 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
  • Que els socis fundadors siguin emprenedors amb una participació individual mínima del 10%, i conjunta no inferior al 51% del capital social, incloent phantom shares i l'exercici d'opcions o altres drets que permetin adquirir participacions socials. Així mateix, l'equip fundador ha de treballar amb dedicació exclusiva i a temps complet en la societat.
  • No han de cotitzar en un mercat de valors regulat.
  • No han hagut de distribuir dividends des de la seva constitució.

Ronda de finançament

  • La start-up ha d'haver formalitzat una ronda de finançament, per part d'inversors privats o fons de capital de risc, en els 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
  • La ronda de finançament ha de ser d'un mínim de 75.000,00 euros per part d'un o més inversors privadoso fons de capital de risc, i la inversió mínima per part de cadascun dels anteriors ha de ser d'almenys 20.000,00 euros.
  • Els inversors privats/fons de capital de risc no han d'haver invertit amb anterioritat en la societat i serà necessari que demostrin la seva experiència inversora en tecnologies deep tech.

Altres requisits destacables

  • Donar feina, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l'entitat o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent sobre persones amb discapacitat.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, de les obligacions davant la Seguretat Social i no mantenir deutes amb ACCIÓ.

En cas que es compleixin tots els requisits, se li concedirà a la sol·licitant una ajuda per a les despeses i inversions del pla de creixement de l'empresa equivalent a l'import de l'última ronda de finançament realitzat, però amb un màxim de 250.000,00 euros. Aquesta ajuda se li concedirà en forma de préstec quant al 80% del finançament acordat i en forma d'ajuda no reemborsable respecte al 20% restant.

El termini de resolució de la concessió de l'ajuda és de sis mesos i el silenci tindrà caràcter desestimatori.

Finalment, les beneficiàries de les ajudes hauran de justificar l'aplicació dels fons mitjançant la presentació d'un compte justificatiu amb informe d'auditor en un període màxim de dos mesos posteriors a la finalització de l'actuació subvencionada.

Concloent, aquestes ajudes parcialment reemborsables estan dissenyades per a fomentar el creixement d'aquelles start-ups amb centre operatiu a Catalunya sempre que desenvolupin solucions disruptives que donin resposta a problemes globals.

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.

Cim tax & legal