Què és el precari? I diferència amb el comodat
23/12/2019

Què és el precari? I diferència amb el comodat

Figures jurídiques de l'àmbit immobiliari

Redacción CIM Tax & Legal

Abans que parlem de la diferència entre precari i comodat referit a l'àmbit immobiliari, és imprescindible saber primer el significat d'aquestes dues figures jurídiques que poden causar confusió i que les seves diferències són mínimes.

Donada la similitud entre totes dues situacions, és important estudiar amb detall el supòsit, ja que dependrà d'aquests detalls si estiguem davant un precari o un comodat.

Habitatge o local cedit en Precari

La situació de precari manca de regulació normativa concreta, si bé, tant la doctrina com la jurisprudència la defineixen com aquella situació quan un tercer (precarista) ocupa un bé d'altri, sense tenir títol vàlid per a això, ja sigui per mancar d'ell o per haver deixat d'estar en vigor el que tenia, sense pagar cap renda o preu.

A més, la cessió es fa sense establir una durada determinada o sense especificar l'ús concret. És la situació que es dona amb freqüència quan el propietari lliura l'habitatge al fill, amic, etc., també es dona quan l'ocupa és un estrany al propietari que porta vivint gratis i sense contracte per qualsevol circumstància o bé té un títol extingit que ja ha perdut la seva eficàcia.

Habitatge o local cedit en Comodat

El comodat és un contracte de préstec regulat pels articles 1741 i següents del Codi Civil. Es produeix quan el propietari, usufructuari o qualsevol altra persona amb dret a posseir un immoble, lliurament a una altra persona l'habitatge establint una durada determinada o un ús concret sense pagar renda a canvi de l'ús. El Tribunal Suprem el defineix com “un contracte d'ús pel qual una part lliura a l'altra una cosa perquè la usi, durant un temps o per a un ús concret”. Hi ha dues parts, *comodante i *comodatario, on només neixen obligacions per al *comodatario, que ha de conservar i servir-se de la cosa, i, retornar-la quan arribi el termini pactat o conclogui l'ús per al qual es va prestar, a part està el suposat cas que el *comodante tingués urgent necessitat d'això, conforme l'article 1749 de Codi Civil.

Un gairebé que es dona sovint és quan els pares lliuren l'habitatge al fill de manera gratuïta perquè la usi mentre acaba els seus estudis universitaris.

Un contracte d'ús pel qual una part lliura a l'altra una cosa perquè la usi, durant un temps o per a un ús concret

Diferència entre Precari i Comodat.

Ús: En el precari l'immoble no es lliura per a un ús concret, és un acte de tolerància de l'amo. En el comodat en canvi ha de lliurar-se per un motiu i per a un ús concret.

Durada: En el precari no sabem quan acaba la situació de préstec de l'immoble, és a dir, s'ha cedit al precarista sense establir una durada determinada o, almenys, determinable. En el comodat si que coneixem quan acabarà el préstec, ja que les parts han fixat una durada determinada del préstec o, almenys, determinable.

Moment per a reclamar: En el precari es pot reclamar en qualsevol moment la devolució de l'immoble, mentre que en el comodat, el comodante no podrà reclamar la devolució de l'immoble al comodatario abans del venciment del termini fixat, o hagi conclòs l'ús per al qual es va prestar. Amb excepció com indica l'article 1749 del Codi Civil quan tingui necessitat urgent de l'immoble.

Procediment: El procediment que cal seguir per a reclamar l'immoble, en el cas de precari serà el judici verbal de desnonament, mentre que en el comodat el procediment adequat serà el judici ordinari, si bé existeixen bastantes sentències en els últims anys, que consideren que si no es tracta d'una qüestió complexa pot regular-se pel judici verbal.

Com a conclusió, en el precari no existeix termini ni ús determinat, en el comodat es lliura la cosa un temps determinat o per a destinar-lo a un ús concret.

Contacta'ns per a un acompanyament personalitzat del teu projecte.