empresa familiar
23/9/2020

El Tribunal Suprem i l'empresa familiar: Resolució d'una nova controvèrsia?

Impostos i normatives

Emma S. Corretger

No és novetat que, en els últims anys, el Tribunal Suprem s'ha pronunciat per aclarir diverses qüestions controvertides sobre quan s'han de considerar complets els requisits per aplicar els beneficis fiscals de la denominada "empresa familiar" que han generat molts debats i conflictes entre els contribuents i els criteris establerts pels òrgans d'Inspecció de l'Administració Tributària, els Tribunals Administratius i els judicials.


Beneficis fiscals de l'empresa familiar


Com és ben sabut, els principals beneficis fiscals de l'empresa familiar són: l'exempció en l'Impost sobre el Patrimoni de les participacions de l'empresa familiar, la reducció del 95% del valor d'aquestes participacions en l'Impost sobre Successions i Donacions, i en cas de donació, el diferiment del guany patrimonial produït per la transmissió de les participacions.


Aplicació a Catalunya


L'aplicació d'aquests beneficis fiscals pot implicar, en algunes comunitats autònomes com Catalunya, una reducció molt significativa en el pagament dels impostos esmentats. Suposem, per exemple, una successió a Catalunya en què el patrimoni del difunt ascendeix a 3.000.000€: si ho deixa en herència al seu fill i no li aplica la reducció d'empresa familiar, l'hereu pagarà una quota d'aproximadament 614.000€, si li aplica la reducció d'empresa familiar a aquest patrimoni, l'hereu pagarà una quota d'aproximadament 13.400€.

Per poder aplicar aquests beneficis fiscals, és necessari complir una sèrie de requisits, que a primera vista, amb una primera lectura, semblen ser de molt fàcil compliment.

A més, en la pràctica, moltes persones estan convençudes que compleixen aquests requisits, i que en el moment del decés dels seus pares, per exemple, podran aplicar aquests beneficis fiscals, però l'experiència mostra que no és tan fàcil i hi ha hagut i hi ha multitud de procediments administratius i judicials en què es qüestiona la seva aplicabilitat per entendre que no s'han complert algun dels requisits exigits.

Això ho confirma el fet que el mateix Tribunal Suprem, a través dels seus pronunciaments, intenta posar punt final a aquestes controvèrsies sobre com i quan s'han de considerar complerts aquests requisits.


Nova sentència del Tribunal Suprem


En aquesta última ocasió, parlem de la recent sentència número 801/2020, de 18 de juny de 2020, del Tribunal Suprem, Sala Tercera, de lo Contenciós-Administratiu, que resol mitjançant un recurs de cassació.

En aquesta sentència es resol sobre el conegut requisit de la remuneració, és a dir, per a l'aplicació dels beneficis fiscals sobre les participacions de l'empresa familiar, un dels requisits és que el subjecte passiu exerceixi efectivament funcions de direcció en la societat empresa familiar, percebent per això una remuneració que representi més del 50% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i de treball personal. En cas d'existència de grup de parentiu, tal com ho defineix la normativa aplicable, en el present cas - mare i fills que tenien una participació de més del 20% a la societat-, la norma permet que les funcions de direcció i les remuneracions derivades de la mateixa puguin complir-se per, com a mínim, una de les persones del grup.

A més, la pròpia norma estableix que, a efectes de determinar el compliment de més del 50% de la totalitat de rendiments empresarials, professionals i de treball personal que procedeixin de l'empresa familiar, no es computaran els rendiments que procedeixin d'altres empreses familiars que compleixin els requisits exigits per a l'aplicació dels beneficis fiscals.

empresa

Requisits de les remuneracionsLa qüestió problemàtica que es planteja en aquesta sentència i que és resolta pel Tribunal és si es computen o no les remuneracions percebudes per societats filles de l'empresa familiar. En aquest cas concret, es tractava d'una herència de mare a fills de la societat empresa familiar. La persona que hauria de haver complert amb el requisit de la remuneració era un dels fills, però la seva principal remuneració la percebia de societats filles de l'empresa familiar i no de la mateixa societat empresa familiar directament. El contribuent argumentava que la remuneració de les societats filles no computava per ser empreses familiars, complint així el requisit de més del 50% dels rendiments del fill que provenien de la societat empresa familiar.

Davant d'aquest escenari, tant la Inspecció, com el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Madrid, com el Tribunal Superior de Justícia de Madrid van denegar l'aplicació dels beneficis fiscals de l'empresa familiar a la successió per l'incompliment d'aquest requisit, ja que entenien que no rebia més del 50% de les seves remuneracions directament de la societat empresa familiar, sinó que s'havien de computar les remuneracions de les filles, per la qual cosa es incomplia el requisit.

El Tribunal Suprem acaba confirmant aquest criteri, argumentant que només no computen les remuneracions percebudes d'altres empreses familiars quan compleixin tots els requisits exigits per la normativa. A la vista d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, caldrà estar atents a les properes consultes que emeti la Direcció General de Tributs.

Cal recordar que la Direcció General de Tributs ha emès diverses consultes vinculants establint que la remuneració podia ser satisfecha per la societat filla si es fa constar en la documentació social de la societat mare i de la filial, que aquestes retribucions són percebudes per l'exercici de funcions de direcció de la societat mare, encara que siguin satisfetes per la societat filla. També és important recordar que és molt convenient revisar si es perceben de la societat filla retribucions en espècie que haurien de computar i podrien provocar l'incompliment del requisit de remuneració analitzat.


Com es pot deduir de l'article actual, només hem analitzat un aspecte concret del requisit de remuneració que ha estat molt conflictiu i que potser no ha quedat del tot resolt, tenint en compte les variants que poden succeir. Com vam avançar, donat que l'aplicació d'aquests beneficis fiscals pot tenir un impacte econòmic molt considerable, és molt convenient revisar-los, no de manera puntual, sinó anual, ja que han de complir-se anualment, per exemple, en l'Impost sobre el Patrimoni, o potser no podem controlar quan hem de complir-los com en el cas de l'Impost sobre Successions.

Per això, ens posem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir en aquest sentit.